Τέλος στον «γόρδιο δεσμό» των διοικητικών του Εθνικού Θεάτρου βάζει η σημερινή απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, με την οποία ανακαλείται ο διορισμός του Σωτήρη Χατζάκη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του οργανισμού.

Η απόφαση υπεγράφη χθες και δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/264 και με αυτήν ανακαλείται η υπουργική απόφαση με την οποία διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου.

Ως λόγους για την ανάκληση αυτή η απόφαση αναφέρει ότι:

α) «Παρέλειψε, από την έναρξη της θητείας του (21.5.2013) μέχρι και την υπογραφή της παρούσης, την ανάρτηση περιλήψεων των συμβάσεων έργου που έχει συνάψει κατ' άρθρο 3 παρ. 13 περ. ε Ν. 2273/1994, ως εκπρόσωπος του Εθνικού Θεάτρου, με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό του θεάτρου, καθώς επίσης και με ειδικούς συνεργάτες για τις καλλιτεχνικές και λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού, στη διαδικτυακή εφαρμογή «Διαύγεια», όπως κατά νόμο επιβάλλεται»,

β) «Συνήψε, κατά το έτος 2014, τρεις συμβάσεις έργου με αντικείμενο τη σκηνοθεσία θεατρικών έργων με το Εθνικό Θέατρο, ... κατά παράβαση της ρητής διάταξης του άρθρου 3 παρ. 16 εδ. β' του Ν. 2273/1994, η οποία προβλέπει ως μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό συμβάσεων μεταξύ του καλλιτεχνικού διευθυντή και του Εθνικού Θεάτρου τις δύο συμβάσεις ετησίως»,

γ) «Συνήψε, κατά το έτος 2015 και στο πλαίσιο παραγωγών του Εθνικού Θεάτρου, τρεις συμβάσεις έργου ως καλλιτεχνικός διευθυντής, αρμόδιος για τη σύναψη συμβάσεων έργου εκ μέρους του Εθνικού Θεάτρου (άρθρο 3 παρ. 13 περ. ε του Ν.2273/1994) με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου Μετζικώφ - Παπαδάκη Ιωάννη, κατά παράβαση της ρητής διάταξης του άρθρου 3 παρ. 11 εδ. β' του Ν. 2273/1994» και

δ) «Καθυστέρησε, χωρίς σπουδαίο λόγο, να υποβάλει αιτηθέντα στοιχεία στην εποπτεύουσα Αρχή, με συνέπεια να καθίσταται έτσι δυσχερής η άσκηση της προβλεπόμενης από τον νόμο αρμοδιότητας εποπτείας του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων επί του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και η εναρμονισμένη και συντονισμένη δράση για την επίτευξη των σκοπών δημοσίου συμφέροντος που καλείται να υπηρετήσει το Εθνικό Θέατρο».

Με άλλη απόφαση, που δημοσιεύεται στο ίδιο ΦΕΚ, ανακαλείται η απόφαση διορισμού του συνόλου του Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου, ενώ με ξεχωριστή απόφαση ο Γιάννης Μετζικώφ κηρύσσεται έκπτωτος από τη θέση του μέλους του Δ.Σ.

Ο υπουργός Πολιτισμού προχώρησε στην ανάκληση του διορισμού γιατί, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει στα χέρια του, τόσο ο έως τώρα καλλιτεχνικός διευθυντής όσο και το μέλος του Δ.Σ. Γιάννης Μετζικώφ υπέγραψαν συμβάσεις έργου με τον οργανισμό καθ' υπέρβαση όσων ο ιδρυτικός νόμος του Θεάτρου ορίζει (τρεις συμβάσεις έναντι δύο κατ' έτος που επιτρέπει ο νόμος). Σύμφωνα με πληροφορίες της Αυγής, η υπέρβαση αυτή αφορά και ένα ακόμη μέλος του Δ.Σ. του οργανισμού.

Επιπλέον, διεύθυνση και διοίκηση όχι μόνο δεν ανάρτησαν τις συμβάσεις στην «Διαύγεια», όπως είχαν υποχρέωση, αλλά, μετά την κυβερνητική αλλαγή της 25ης Ιανουαρίου, τήρησαν στάση παντελούς έλλειψης συνεργασίας απέναντι στην εποπτεύουσα αρχή, δηλαδή την νέα ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού.

Είναι σαφές, για όποιον παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα τεκταινόμενα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, ότι οι κατηγορίες αυτές αποτελούν απλώς την κορυφή του παγόβουνου σε ένα πελατειακό σύστημα συναλλαγής που, με εργαλείο την λαϊκίστικη πολιτική του, οικοδόμησε εντός του Εθνικού Θεάτρου ο Σ. Χατζάκης, προς όφελος συγκεκριμένων ομάδων προσοδοθηρών, αδιαφορώντας αν, με αυτόν τον τρόπο, ένας υγιής οργανισμός βυθίζεται σταδιακά στα ελλείμματα.

Με την απόφασή του αυτή ο Νίκος Ξυδάκης βάζει ένα τέλος στο καθεστώς αδιαφάνειας που επέβαλλε η διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου, καθεστώς το οποίο έχει καταγγελθεί πολλές φορές (και σε ανύποπτο χρόνο) από το Σωματείο Εργαζομένων, είναι μάλιστα και ένας από τους λόγους που οδήγησαν τους εργαζομένους στην αυριανή προγραμματισμένη στάση εργασίας τους.

Το απόστημα έσπασε. Η έρευνα της νέας διοίκησης θα διαπιστώσει πόσο βαθιά στις φλέβες του οργανισμού φτάνει, αν οι ευθύνες για την κρίση στην οποία έριξε το Θέατρο η διοίκηση Χατζάκη βαραίνουν και άλλα πρόσωπα...
 
Ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού
 
Το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε, όπως ο νόμος ορίζει, σε έλεγχο για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στο Εθνικό Θέατρο.

Το Εθνικό Θέατρο έχει συσταθεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Επιχορηγείται κάθε χρόνο από το Κράτος και υπάγεται στην εποπτεία του αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού. Ο έλεγχος που διενεργήθηκε είχε ως αποτέλεσμα τη διαπίστωση τεσσάρων παραβάσεων του ιδρυτικού νόμου που διέπει τον οργανισμό.

1ον Παράλειψη ανάρτησης εν περιλήψει στη «Διαύγεια» των συμβάσεων έργου του καλλιτεχνικού και τεχνικού προσωπικού.
2ον Υπέρβαση του μέγιστου ανά θητεία επιτρεπτού αριθμού συμβάσεων του Καλλιτεχνικού Διευθυντή με το Εθνικό Θέατρο ετησίως.
3ον Υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού συμβάσεων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με το Εθνικό Θέατρο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους.
4ον Έλλειψη σύμπνοιας και διάθεσης συνεργασίας με την εποπτεύουσα Αρχή.

Με βάση τα παραπάνω και κατ' εφαρμογήν τού ιδρυτικού νόμου του Εθνικού Θεάτρου, λύεται πρόωρα η θητεία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Σωτήρη Χατζάκη καθώς και του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ανακαλούμενος Καλλιτεχνικός Διευθυντής, συστηματικά από την έναρξη της θητείας του παρέλειπε την ανάρτηση περιλήψεων των συμβάσεων έργου που είχε συνάψει, ως εκπρόσωπος του φορέα, με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό για τις καλλιτεχνικές και λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού.

Η κατά νόμο προβλεπόμενη υποχρέωση για ανάρτηση και δημοσιοποίηση περιλήψεων των συμβάσεων στη «Διαύγεια» αφορά όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους οποίους ανήκει και το Εθνικό Θέατρο.

Επ' αυτού έχει γνωμοδοτήσει και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως κατά νόμο αρμόδιο όργανο, κατόπιν ερωτήματος που υπέβαλε ο ανακαλούμενος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου.
 
Η παράλειψη δημοσιοποίησης των εργασιακών συμβάσεων συνιστά απόκλιση από την υποχρέωση λογοδοσίας που φέρει κάθε φορέας άσκησης δημόσιας εξουσίας κατά την επιτέλεση των λειτουργικών και διοικητικών του καθηκόντων, για λόγους που πρωτίστως υπαγορεύει η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Επιπλέον, ο ανακαλούμενος Καλλιτεχνικός Διευθυντής συνήψε με το Εθνικό Θέατρο κατά τη διάρκεια του έτους 2014, καθ' υπέρβαση του νόμου που θέτει ως μέγιστο επιτρεπόμενο όριο τις δύο συμβάσεις ετησίως, και τρίτη σύμβαση, γεγονός που συνιστά ευθεία παραβίαση του νόμου.

Ομοίως, και έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου υπερέβη το μέγιστο, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρεπόμενο όριο των δύο συμβάσεων, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, συνάπτοντας για το έτος 2015 και τρίτη σύμβαση, κατά παράβαση του νόμου.

Περαιτέρω, ο ανακαλούμενος Καλλιτεχνικός Διευθυντής επέδειξε συστηματική άρνηση συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού ως την κατά νόμο εποπτεύουσα αρχή του Εθνικού Θεάτρου, δημιουργώντας συνθήκες κρίσης για τον οργανισμό.

Ταύτισε παραπειστικά την έννοια της αυτοδιοικητικής λειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου, ως δημόσιου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την πλήρη απουσία ελέγχου εκ μέρους της εποπτεύουσας αρχής, ακόμη και στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, όπου ευθέως παραβιάζεται η αρχή της νομιμότητας και της διαφάνειας.

Έτσι, ενώ ο νόμος ορίζει ότι «τα Θέατρα υποβάλλουν στον Υπουργό Πολιτισμού, οποτεδήποτε τους ζητηθεί, κάθε στοιχείο προς ενημέρωση για την πορεία των εργασιών και την πραγματοποίηση των σκοπών τους» και ενώ κατ' επανάληψη και με σχολαστική τήρηση της διοικητικής διαδικασίας του ζητήθηκαν διευκρινίσεις ως προς τις προαναφερόμενες παραλείψεις και υπερβάσεις, το ΔΣ χορήγησε τελικώς στην εποπτεύουσα αρχή, με σημαντική και αναίτια χρονική καθυστέρηση, τα αιτηθέντα στοιχεία που αφορούν τον αυτονόητο έλεγχο νομιμότητας της διοικητικής δράσης.

Υπό αυτά τα δεδομένα, είναι προφανές ότι έχει διαρραγεί η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ως οργάνου διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου, με συνέπεια τη δυσχέρεια επίτευξης των στόχων του οργανισμού.

Σκοπός του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και η διασφάλιση κανόνων διαφάνειας και λογοδοσίας.

Η διαχείριση δημοσίου χρήματος, ιδίως τώρα, σε μια κρίσιμη και δύσκολη περίοδο για τη χώρα απαιτεί συνεργασία, συνεννόηση και πάνω από όλα σεβασμό στον φορολογούμενο πολίτη.
 
Με βάση τα παραπάνω :
 
Α) Το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί πλήρης και εξονυχιστικός διαχειριστικός έλεγχος στο Εθνικό Θέατρο.
 
Β) Η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού θεωρεί ότι ο έλεγχος στους εποπτευόμενους οργανισμούς πρέπει και θα είναι τακτικός και όχι περιστασιακός. Καλεί, εξάλλου, όλους τους εποπτευόμενους φορείς να τηρούν τους κανόνες διαφάνειας και τους υπενθυμίζει την αυτονόητη υποχρέωσή τους να αναρτούν στη «Διαύγεια» τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος.

Γ) Σύντομα θα υπάρξει πρωτοβουλία για αλλαγή και βελτίωση του νόμου που διέπει το Εθνικό Θέατρο, ιδιαίτερα στα σημεία εκείνα που αφορούν τον αριθμό ανάθεσης κατ' έτος συμβάσεων στα μέλη και στον καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα οριστούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Πηγή: www.avgi.gr