Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Ακυρώθηκε η απόφαση-σκάνδαλο του Δήμου Γλυφάδας για την παραχώρηση ακινήτου στην Ι.Μ.Γλυφάδας

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Ελεγκτής Νομιμότητας), με την απόφασή της με αριθμό πρωτοκόλλου 32135/17639 στις
11 Μαϊου, έκανε δεκτή την προσφυγή των Κώστα Κόκκορη και Τάσου Ταστάνη κατά της υπ’ αριθμόν 17/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας που αφορούσε την παραχώρηση οικοπέδου στην τοπική εκκλησία.

Σίγουρα πρόκειται για θέμα που θα προκαλέσει εξελίξεις με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η απόφαση έχει ως εξής (απόσπασμα):


Επειδή η σαφής διατύπωση της παρ. 1 του α. 185 Ν. 3463/2006 οριοθετεί την ουσιαστική προϋπόθεση της παραχώρησης χρήσης που είναι η αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών και μόνο για όσο χρόνο αυτές διαρκούν. Από τη γραμματική δε ερμηνεία της, προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Έκτακτη είναι η ανάγκη που δεν συγκαταλέγεται στη συνήθη πορεία των πραγμάτων ενώ επείγουσα είναι η ανάγκη που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Συνεπώς η έκτακτη και επείγουσα ανάγκη αφορά την αντιμετώπιση μίας κατάστασης η οποία δημιουργήθηκε αιφνιδίως.

Επειδή ο σκοπός της ανέγερσης κτιρίου που πρόκειται να στεγαστούν οι υπηρεσίες και οι δράσεις της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας για τον οποίο πραγματοποιείται η παραχώρηση χρήσης, δεν συνάδει με τον πρόσκαιρο χαρακτήρα της αντιμετώπισης έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, η οποία αποτελεί αποκλειστική προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης του α. 185 παρ. 1 ΚΔΚ, καθώς προσδίδει στην παραχώρηση χρήσης του ακινήτου το χαρακτήρα της μονιμότητας που δεν μπορεί να υπαχθεί στην προαναφερθείσα διάταξη.

Επειδή συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του α. 185 παρ. 1 Ν. 3463/2006 περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, συνεπώς έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής.

Αποφασίζουμε:

Κάνουμε δεκτές τις προσφυγές των κ.κ. Κόκκορη Κων/νου και Ταστάνη Αναστασίου (οι οποίες συνεξετάστηκαν), κατά της υπ’ αριθ. 17/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γλυφάδας και ακυρώνουμε την απόφαση αυτή, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Κατά της παρούσας αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).

Η ασκούσα καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Καλλιόπη Καρδαμίτση
Γεν. Δ/ντρια Χωροταξικής & Περ/κής Πολιτικής 

Πηγή: www.glyfadametropolitans.com

Διαβάστε ακόμη:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου