Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προσαρμογή της εταιρικής ταυτότητας της Περιφέρειας Αττικής - η προκήρυξη

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει τον Πρόχειρο Διαγωνισμό για την «Προσαρμογή της εταιρικής ταυτότητας της Περιφέρειας Αττικής» στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις δημοσιότητας για τη διαχείριση της φήμης της Αθήνας στο Διεθνές τουριστικό κοινό».

Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής για την πενταετία 2016-2020, προϋπολογισμού 16.129,03 € πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 29η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30πμ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία της Διεύθυνσης  Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, 3ος όροφος, Γραφείο 311 με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την 13.00μμ.

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10.00πμ μέχρι την 10.30πμ ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Λ.Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, 307 γραφείο).

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου