Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Πρόσληψη 12 ατόμων με ετήσια σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων.

Οι προσλήψεις καλύπτουν προγράμματα για την υλοποίηση των Πράξεων «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Δημητρίου» και «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίου Δημητρίου».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν (είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ.17343, Άγιος Δημήτριος, υπόψη κας Φωτεινής Τσονωνά (τηλ. επικοινωνίας: 2132007756 έως 57).
Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε και διαρκεί έως και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανοίξτε τα παρακάτω αρχεία:

• Έντυπο αίτησης
• Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ
• Παράρτημα γλωσσομάθειας
• Παράρτημα Η/Υ
• Ανακοίνωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου