Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

R-PROJECT : Φιλοξενούμε τις απόψεις του υποψήφιου δημάρχου Γλυφάδας, Τάσου Ταστάνη.

Μια νέα δημοτική κίνηση, με πρωτοβουλία του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργήθηκε στη Γλυφάδα, με το πολλά υποσχόμενο όνομα: «Ανατροπή στη Γλυφάδα - Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία». Με δημοκρατικές διαδικασίες επιλέχθηκε το όνομα, η συντονιστική επιτροπή και ο υποψήφιος δήμαρχος του δημοτικού σχήματος, ο συναγωνιστής Τάσος Ταστάνης.

Είναι χρόνια στέλεχος της Αριστεράς, Αρχιτέκτονας Μηχανικός και δημοτικός σύμβουλος (με την κοινή παράταξη που υπήρχε μαζί με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και που δυστυχώς δεν συνεχίζει ως σύνολο). Ο Τάσος Ταστάνης είναι γνωστός από τα περιβαλλοντικά κινήματα της πόλης και της Αττικής, με πλούσια δράση στο Παναττικό Δίκτυο για τους ελεύθερους χώρους, στην Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, στο Συντονιστικό για τη Σωτηρία του Σαρωνικού, στη Διαδημοτική Συντονιστική Επιτροπή για τη Διάσωση του Υμηττού, αλλά και στην Επιτροπή Κατοίκων Γλυφάδας Ενάντια στα μνημόνια και τις αντιλαϊκές πολιτικές.

Η 21μελής συντονιστική επιτροπή απαρτίζεται από ενεργούς αγωνιστές και αγωνίστριες της Γλυφάδας, νέους επιστήμονες, εργαζόμενους και άνεργους, με μεγάλη εμπειρία και ενεργή συμμετοχή και δράση στα κινήματα και στις μάχες μαζί με τους κατοίκους της Γλυφάδας.

Φιλοξενούμε τις απόψεις του υποψήφιου δημάρχου, Τάσου Ταστάνη.

Με το πρό­σω­πο στραμ­μέ­νο στα Αρι­στε­ρά

 
Είναι με­γά­λη τιμή τόσο για μένα όσο και για τους υπό­λοι­πους 20 συ­να­γω­νι­στές που εκλέ­χθη­καν στη Συ­ντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή η επι­λο­γή των συ­μπο­λι­τών μας να ηγη­θού­με της από­λυ­τα ανα­γκαί­ας συ­νο­λι­κής αγω­νι­στι­κής προ­σπά­θειας για τη ρι­ζο­σπα­στι­κή ανα­τρο­πή της ση­με­ρι­νής απα­ρά­δε­κτης κα­τά­στα­σης στο δήμο μας.

Ταυ­τό­χρο­να είναι και με­γά­λη η ευ­θύ­νη που ανα­λαμ­βά­νου­με. Εί­μα­στε όμως πε­πει­σμέ­νοι ότι θα προ­χω­ρή­σου­με απο­τε­λε­σμα­τι­κά με την αγω­νι­στι­κή συ­μπα­ρά­τα­ξη όλων των συ­μπο­λι­τών μας που πλήτ­το­νται βά­ναυ­σα από τις μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές, που έχουν κου­ρα­στεί από τις πο­λι­τι­κές όλων των προη­γού­με­νων διοι­κή­σε­ων του δήμου και κυ­ρί­ως του απερ­χό­με­νου δη­μάρ­χου κ. Κόκ­κο­ρη, που σε αγα­στή συ­νερ­γα­σία με τη μεί­ζο­να αντι­πο­λί­τευ­ση στο δήμο και τη συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του Δ.Σ. απο­τέ­λε­σαν για τη Γλυ­φά­δα το μακρύ χέρι των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών που επέ­βα­λαν κυ­βέρ­νη­ση και τρόι­κα.

Είναι ακρι­βώς αυτοί που εκτός από την κα­τα­σπα­τά­λη­ση των δη­μο­τι­κών πόρων σε έργα βι­τρί­νας και κα­κο­δια­χεί­ρι­ση, εφάρ­μο­σαν κατά γράμ­μα και χωρίς την πα­ρα­μι­κρή αντί­δρα­ση τα μέτρα των μνη­μο­νια­κών κυ­βερ­νή­σε­ων, επι­φέ­ρο­ντας στους συν­δη­μό­τες μας ση­μα­ντι­κό­τα­τες πε­ρι­κο­πές βα­σι­κών υπη­ρε­σιών και κοι­νω­νι­κών πα­ρο­χών.
Με τον τρόπο αυτό έχουν οδη­γή­σει τους συ­μπο­λί­τες μας σε απί­στευ­τες κα­τα­στά­σεις, οι οποί­ες μέρα με την ημέρα επι­δει­νώ­νο­νται. Εμείς θα πρω­το­στα­τή­σου­με στους ανα­γκαί­ους αγώ­νες για την ανα­τρο­πή της κα­τά­στα­σης. Και με τις προ­τά­σεις και λύ­σεις που κα­τα­θέ­του­με δη­μό­σια στο Γλυ­φα­διώ­τι­κο λαό, διεκ­δι­κού­με την ψήφο του για να βρε­θού­με ως νέα δη­μο­τι­κή κί­νη­ση στη διοί­κη­ση του δήμου.

Και είναι για μας ξε­κά­θα­ρο ότι, μέσα στα βάρ­βα­ρα πλαί­σια που έχουν θέσει οι μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις και οι­δυ­νά­μεις της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης και το ΔΝΤ, ο πο­λι­τι­κός στό­χος της γε­νι­κό­τε­ρης πο­λι­τι­κής ανα­τρο­πής της κυ­βέρ­νη­σης, των μνη­μο­νί­ων και του Καλ­λι­κρά­τη περ­νά­ει από την επα­να­δη­μιουρ­γία συλ­λο­γι­κό­τη­τας, με κοινή δράση, κό­ντρα στις σύγ­χρο­νες «αξίες» της εξα­το­μι­κο­ποί­η­σης, του αντα­γω­νι­σμού και της προ­σω­πι­κής αντι­με­τώ­πι­σης.

Η βα­σι­κή και στα­θε­ρή νίκη στις δη­μο­τι­κές εκλο­γές και στη Γλυ­φά­δα θα προ­έλ­θει από τη συ­γκέ­ντρω­ση αγω­νι­στριών και αγω­νι­στών, από τη συ­νέ­νω­ση των δυ­νά­με­ων όλων των κα­τα­πιε­σμέ­νων της πε­ριο­χής μας, στον κοινό αγώνα για να τα πά­ρου­με όλα πίσω.


Και στους αγώ­νες αυ­τούς, η νέα δη­μο­τι­κή κί­νη­ση όσο πε­ρισ­σό­τε­ρο ενι­σχυ­μέ­νη προ­κύ­ψει από τις αυ­το­διοι­κη­τι­κές εκλο­γές, τόσο πιο κα­θο­ρι­στι­κό ρόλο θα μπο­ρεί να έχει. Ένα ρόλο τον οποίο δεν μπο­ρούν να ανα­λά­βουν οι συ­στη­μι­κές δυ­νά­μεις και τα φθαρ­μέ­να και ανα­ξιό­πι­στα πρό­σω­πα που κυ­ριάρ­χη­σαν στη διοί­κη­ση του δήμου μας εδώ και πολλά χρό­νια.

Η πόλη μας χρειά­ζε­ται ένα ισχυ­ρό δη­μο­τι­κό σχήμα με αδια­πραγ­μά­τευ­τοστόχο την υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, με σαφή Αρι­στε­ρό - Ρι­ζο­σπα­στι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, με δη­μο­κρα­τι­κά, κι­νη­μα­τι­κά, οι­κο­λο­γι­κά, αντι­συ­στη­μι­κά και αντι­φα­σι­στι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, ικανό να εμπνεύ­σει και να κι­νη­το­ποι­ή­σει αγω­νι­στι­κά την το­πι­κή κοι­νω­νία, για να ανα­τρέ­ψου­με όλοι μαζί την απα­ρά­δε­κτη ση­με­ρι­νή κα­τά­στα­ση στο Δήμο και τις εφαρ­μο­ζό­με­νες αντι­λαϊ­κές πο­λι­τι­κές.

Θέ­του­με ως στόχο της νέας δη­μο­τι­κής κί­νη­σης τη συ­σπεί­ρω­ση του με­γα­λύ­τε­ρου τμή­μα­τος της κοι­νω­νί­ας, για μια μα­χη­τι­κή και απο­τε­λε­σμα­τι­κή δράση, με πρώτη και όχι μο­να­δι­κή αφορ­μή και ευ­και­ρία τις επερ­χό­με­νες εκλο­γές, γιατί στις κρί­σι­μες ση­με­ρι­νές συν­θή­κες απαι­τεί­ται:
Ø Να πρω­τα­γω­νι­στή­σει στην ορ­γά­νω­ση των συλ­λο­γι­κών αντι­στά­σε­ων και των αγώ­νων για την από­κρου­ση των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών και των φα­σι­στι­κών  συμ­μο­ριών.

ØΝα απο­τε­λέ­σει πα­ρά­γο­ντα κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύ­ης και ενί­σχυ­σης των υφι­στά­με­νων κοι­νω­νι­κών και προ­νοια­κών δομών και να υπε­ρα­σπί­ζε­ται το δι­καί­ω­μα στην αξιο­πρε­πή δου­λειά, μό­νι­μη, στα­θε­ρή και με ασφά­λι­ση.

ØΝα πρω­τα­γω­νι­στή­σει στους αγώ­νες για την υπε­ρά­σπι­ση της δη­μό­σιας και δη­μο­τι­κής πε­ριου­σί­ας από το ξε­πού­λη­μα που προ­ω­θεί η κυ­βέρ­νη­ση μέσω του ΤΑΙ­ΠΕΔ και της «ΑΤ­ΤΙ­ΚΟ ΠΑ­ΡΑ­ΚΤΙΟ ΜΕ­ΤΩ­ΠΟ Α.Ε.», που ετοι­μά­ζο­νται να πα­ρα­δώ­σουν σε κερ­δο­σκο­πι­κά ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα όλα τα «φι­λέ­τα» και ζω­τι­κούς δη­μό­σιους χώ­ρους της πε­ριο­χής. Την πα­ρα­λία, τα Αστέ­ρια, τις μα­ρί­νες, το Γκολφ και κυ­ρί­ως το χώρο του πρώην αε­ρο­δρο­μί­ου του Ελ­λη­νι­κού, ο οποί­ος απει­λεί­ται άμεσα και όπου σχε­διά­ζε­ται η κα­τα­σκευή κα­ζί­νο, εμπο­ρι­κών κέ­ντρων και μιας ολό­κλη­ρης πόλης 15.000 κα­τοί­κων.


Εμείς πρω­το­στα­τού­με και μέσα από την Επι­τρο­πή Αγώνα για τη δη­μιουρ­γία του Μη­τρο­πο­λι­τι­κού Πάρ­κου και στη­ρί­ζου­με κάθε προ­σπά­θεια, ώστε το πρώην αε­ρο­δρό­μιο του Ελ­λη­νι­κού να γίνει Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Πάρκο υψη­λού πρα­σί­νου και ο χώρος του Γκολφ να απο­τε­λέ­σει μέρος της ίδιας φυ­σι­κής ενό­τη­τας.

Για μας το πα­ρα­λια­κό μέ­τω­πο του δήμου και ο ορει­νός όγκος του Υμητ­τού πρέ­πει να είναι οι φυ­σι­κοί έξο­δοι της πόλης στο βουνό και στη θά­λασ­σα, με ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση για όλους τους κα­τοί­κους.

ØΝα ελέγ­ξει επί­μο­να και εν­δε­λε­χώς την το­πι­κή εξου­σία, ενώ, αν απο­τε­λέ­σει τη νέα δη­μο­τι­κή αρχή, θα επι­διω­χτεί η διοί­κη­ση με αυ­το­τέ­λεια και αυ­το­νο­μία, με ου­σια­στι­κές αρ­μο­διό­τη­τες και θε­σμο­θε­τη­μέ­νους πό­ρους ικα­νούς να κα­λύ­πτουν τις ανά­γκες των πο­λι­τών.

ØΝα προ­ω­θή­σει την ανά­πτυ­ξη του συ­νό­λου της κοι­νω­νί­ας και όχι των λίγων, με δη­μο­κρα­τι­κό και συμ­με­το­χι­κό προ­γραμ­μα­τι­σμό, με κρι­τή­ριο την κά­λυ­ψη των κοι­νω­νι­κών ανα­γκών, την ανά­πτυ­ξη δομών παι­δεί­ας, υγεί­ας και αθλη­τι­σμού για όλους τους δη­μό­τες, αλλά και την πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή βιω­σι­μό­τη­τα, τη στή­ρι­ξη της πο­λι­τι­στι­κής δη­μιουρ­γί­ας και την ανά­δει­ξη της πο­λι­τι­στι­κής ταυ­τό­τη­τας της πόλης.

Η ανα­γκαία ρι­ζο­σπα­στι­κή ανα­τρο­πή στο δήμο μας δεν μπο­ρεί να γίνει χωρίς κό­πους, αγώ­νες, μάχες και ρή­ξεις.Ούτε με ανά­θε­ση σε κά­ποιες δήθεν φω­τι­σμέ­νες ηγε­σί­ες και ανε­ξάρ­τη­τες προ­σω­πι­κό­τη­τες ή τε­χνο­κρά­τες ει­δι­κούς. Δεν θα απο­τε­λέ­σου­με μια ευ­και­ρια­κή συ­νά­θροι­ση που μετά τις εκλο­γές θα ατο­νή­σει. Αντί­θε­τα επι­διώ­κου­με με την προ­σπά­θεια, την ανι­διο­τε­λή προ­σφο­ρά, την αλ­λη­λεγ­γύη και τον αγώνα όλων των δη­μο­τών να προ­ω­θη­θούν οι ανα­γκαί­ες λύ­σεις στα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα του δήμου.

Κα­λού­με λοι­πόν όλου­ς τους αρι­στε­ρούς και προ­ο­δευ­τι­κούς συ­μπο­λί­τες μας, πα­λιούς και νέους συμ­μά­χους και όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους, τους άνερ­γους, τους μι­κρο­με­σαί­ους επαγ­γελ­μα­τί­ες, τη νε­ο­λαία και όσους χτυ­πιού­νται από την κα­πι­τα­λι­στι­κή κρίση, οδη­γού­με­νοι όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο στην ανέ­χεια, τη φτώ­χεια και την εξα­θλί­ω­ση, να συ­μπα­ρα­τα­χθού­με αγω­νι­στι­κά για τη ρι­ζο­σπα­στι­κή ανα­τρο­πή  και στο Δήμο της Γλυ­φά­δας.

Η αγω­νι­στι­κή αυτή συ­μπα­ρά­τα­ξη θα απο­τε­λέ­σει τον κα­τα­λύ­τη για την εδραί­ω­ση της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς και την ανα­τρο­πή. Η Αρι­στε­ρά μπο­ρεί να κάνει τη δια­φο­ρά!

Πηγή : rproject.gr
Μια νέα δημοτική κίνηση, με πρωτοβουλία του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργήθηκε στη Γλυφάδα, με το πολλά υποσχόμενο όνομα: «Ανατροπή στη Γλυφάδα - Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία». Με δημοκρατικές διαδικασίες επιλέχθηκε το όνομα, η συντονιστική επιτροπή και ο υποψήφιος δήμαρχος του δημοτικού σχήματος, ο συναγωνιστής Τάσος Ταστάνης. Είναι χρόνια στέλεχος της Αριστεράς, Αρχιτέκτονας Μηχανικός και δημοτικός σύμβουλος (με την κοινή παράταξη που υπήρχε μαζί με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και που δυστυχώς δεν συνεχίζει ως σύνολο). Ο Τάσος Ταστάνης είναι γνωστός από τα περιβαλλοντικά κινήματα της πόλης και της Αττικής, με πλούσια δράση στο Παναττικό Δίκτυο για τους ελεύθερους χώρους, στην Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, στο Συντονιστικό για τη Σωτηρία του Σαρωνικού, στη Διαδημοτική Συντονιστική Επιτροπή για τη Διάσωση του Υμηττού, αλλά και στην Επιτροπή Κατοίκων Γλυφάδας Ενάντια στα μνημόνια και τις αντιλαϊκές πολιτικές. Η 21μελής συντονιστική επιτροπή απαρτίζεται από ενεργούς αγωνιστές και αγωνίστριες της Γλυφάδας, νέους επιστήμονες, εργαζόμενους και άνεργους, με μεγάλη εμπειρία και ενεργή συμμετοχή και δράση στα κινήματα και στις μάχες μαζί με τους κατοίκους της Γλυφάδας. Φιλοξενούμε τις απόψεις του υποψήφιου δημάρχου, Τάσου Ταστάνη.

 

Με το πρό­σω­πο στραμ­μέ­νο στα Αρι­στε­ρά
Είναι με­γά­λη τιμή τόσο για μένα όσο και για τους υπό­λοι­πους 20 συ­να­γω­νι­στές που εκλέ­χθη­καν στη Συ­ντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή η επι­λο­γή των συ­μπο­λι­τών μας να ηγη­θού­με της από­λυ­τα ανα­γκαί­ας συ­νο­λι­κής αγω­νι­στι­κής προ­σπά­θειας για τη ρι­ζο­σπα­στι­κή ανα­τρο­πή της ση­με­ρι­νής απα­ρά­δε­κτης κα­τά­στα­σης στο δήμο μας.
Ταυ­τό­χρο­να είναι και με­γά­λη η ευ­θύ­νη που ανα­λαμ­βά­νου­με. Εί­μα­στε όμως πε­πει­σμέ­νοι ότι θα προ­χω­ρή­σου­με απο­τε­λε­σμα­τι­κά με την αγω­νι­στι­κή συ­μπα­ρά­τα­ξη όλων των συ­μπο­λι­τών μας που πλήτ­το­νται βά­ναυ­σα από τις μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές, που έχουν κου­ρα­στεί από τις πο­λι­τι­κές όλων των προη­γού­με­νων διοι­κή­σε­ων του δήμου και κυ­ρί­ως του απερ­χό­με­νου δη­μάρ­χου κ. Κόκ­κο­ρη, που σε αγα­στή συ­νερ­γα­σία με τη μεί­ζο­να αντι­πο­λί­τευ­ση στο δήμο και τη συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του Δ.Σ. απο­τέ­λε­σαν για τη Γλυ­φά­δα το μακρύ χέρι των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών που επέ­βα­λαν κυ­βέρ­νη­ση και τρόι­κα.
Είναι ακρι­βώς αυτοί που εκτός από την κα­τα­σπα­τά­λη­ση των δη­μο­τι­κών πόρων σε έργα βι­τρί­νας και κα­κο­δια­χεί­ρι­ση, εφάρ­μο­σαν κατά γράμ­μα και χωρίς την πα­ρα­μι­κρή αντί­δρα­ση τα μέτρα των μνη­μο­νια­κών κυ­βερ­νή­σε­ων, επι­φέ­ρο­ντας στους συν­δη­μό­τες μας ση­μα­ντι­κό­τα­τες πε­ρι­κο­πές βα­σι­κών υπη­ρε­σιών και κοι­νω­νι­κών πα­ρο­χών.
Με τον τρόπο αυτό έχουν οδη­γή­σει τους συ­μπο­λί­τες μας σε απί­στευ­τες κα­τα­στά­σεις, οι οποί­ες μέρα με την ημέρα επι­δει­νώ­νο­νται. Εμείς θα πρω­το­στα­τή­σου­με στους ανα­γκαί­ους αγώ­νες για την ανα­τρο­πή της κα­τά­στα­σης. Και με τις προ­τά­σεις και λύ­σεις που κα­τα­θέ­του­με δη­μό­σια στο Γλυ­φα­διώ­τι­κο λαό, διεκ­δι­κού­με την ψήφο του για να βρε­θού­με ως νέα δη­μο­τι­κή κί­νη­ση στη διοί­κη­ση του δήμου.
Και είναι για μας ξε­κά­θα­ρο ότι, μέσα στα βάρ­βα­ρα πλαί­σια που έχουν θέσει οι μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις και οι­δυ­νά­μεις της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης και το ΔΝΤ, ο πο­λι­τι­κός στό­χος της γε­νι­κό­τε­ρης πο­λι­τι­κής ανα­τρο­πής της κυ­βέρ­νη­σης, των μνη­μο­νί­ων και του Καλ­λι­κρά­τη περ­νά­ει από την επα­να­δη­μιουρ­γία συλ­λο­γι­κό­τη­τας, με κοινή δράση, κό­ντρα στις σύγ­χρο­νες «αξίες» της εξα­το­μι­κο­ποί­η­σης, του αντα­γω­νι­σμού και της προ­σω­πι­κής αντι­με­τώ­πι­σης.
Η βα­σι­κή και στα­θε­ρή νίκη στις δη­μο­τι­κές εκλο­γές και στη Γλυ­φά­δα θα προ­έλ­θει από τη συ­γκέ­ντρω­ση αγω­νι­στριών και αγω­νι­στών, από τη συ­νέ­νω­ση των δυ­νά­με­ων όλων των κα­τα­πιε­σμέ­νων της πε­ριο­χής μας, στον κοινό αγώνα για να τα πά­ρου­με όλα πίσω.
Και στους αγώ­νες αυ­τούς, η νέα δη­μο­τι­κή κί­νη­ση όσο πε­ρισ­σό­τε­ρο ενι­σχυ­μέ­νη προ­κύ­ψει από τις αυ­το­διοι­κη­τι­κές εκλο­γές, τόσο πιο κα­θο­ρι­στι­κό ρόλο θα μπο­ρεί να έχει. Ένα ρόλο τον οποίο δεν μπο­ρούν να ανα­λά­βουν οι συ­στη­μι­κές δυ­νά­μεις και τα φθαρ­μέ­να και ανα­ξιό­πι­στα πρό­σω­πα που κυ­ριάρ­χη­σαν στη διοί­κη­ση του δήμου μας εδώ και πολλά χρό­νια.
Η πόλη μας χρειά­ζε­ται ένα ισχυ­ρό δη­μο­τι­κό σχήμα με αδια­πραγ­μά­τευ­τοστόχο την υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, με σαφή Αρι­στε­ρό - Ρι­ζο­σπα­στι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, με δη­μο­κρα­τι­κά, κι­νη­μα­τι­κά, οι­κο­λο­γι­κά, αντι­συ­στη­μι­κά και αντι­φα­σι­στι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, ικανό να εμπνεύ­σει και να κι­νη­το­ποι­ή­σει αγω­νι­στι­κά την το­πι­κή κοι­νω­νία, για να ανα­τρέ­ψου­με όλοι μαζί την απα­ρά­δε­κτη ση­με­ρι­νή κα­τά­στα­ση στο Δήμο και τις εφαρ­μο­ζό­με­νες αντι­λαϊ­κές πο­λι­τι­κές.
Θέ­του­με ως στόχο της νέας δη­μο­τι­κής κί­νη­σης τη συ­σπεί­ρω­ση του με­γα­λύ­τε­ρου τμή­μα­τος της κοι­νω­νί­ας, για μια μα­χη­τι­κή και απο­τε­λε­σμα­τι­κή δράση, με πρώτη και όχι μο­να­δι­κή αφορ­μή και ευ­και­ρία τις επερ­χό­με­νες εκλο­γές, γιατί στις κρί­σι­μες ση­με­ρι­νές συν­θή­κες απαι­τεί­ται:
Ø Να πρω­τα­γω­νι­στή­σει στην ορ­γά­νω­ση των συλ­λο­γι­κών αντι­στά­σε­ων και των αγώ­νων για την από­κρου­ση των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών και των φα­σι­στι­κών  συμ­μο­ριών.
ØΝα απο­τε­λέ­σει πα­ρά­γο­ντα κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύ­ης και ενί­σχυ­σης των υφι­στά­με­νων κοι­νω­νι­κών και προ­νοια­κών δομών και να υπε­ρα­σπί­ζε­ται το δι­καί­ω­μα στην αξιο­πρε­πή δου­λειά, μό­νι­μη, στα­θε­ρή και με ασφά­λι­ση.
ØΝα πρω­τα­γω­νι­στή­σει στους αγώ­νες για την υπε­ρά­σπι­ση της δη­μό­σιας και δη­μο­τι­κής πε­ριου­σί­ας από το ξε­πού­λη­μα που προ­ω­θεί η κυ­βέρ­νη­ση μέσω του ΤΑΙ­ΠΕΔ και της «ΑΤ­ΤΙ­ΚΟ ΠΑ­ΡΑ­ΚΤΙΟ ΜΕ­ΤΩ­ΠΟ Α.Ε.», που ετοι­μά­ζο­νται να πα­ρα­δώ­σουν σε κερ­δο­σκο­πι­κά ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα όλα τα «φι­λέ­τα» και ζω­τι­κούς δη­μό­σιους χώ­ρους της πε­ριο­χής. Την πα­ρα­λία, τα Αστέ­ρια, τις μα­ρί­νες, το Γκολφ και κυ­ρί­ως το χώρο του πρώην αε­ρο­δρο­μί­ου του Ελ­λη­νι­κού, ο οποί­ος απει­λεί­ται άμεσα και όπου σχε­διά­ζε­ται η κα­τα­σκευή κα­ζί­νο, εμπο­ρι­κών κέ­ντρων και μιας ολό­κλη­ρης πόλης 15.000 κα­τοί­κων.
Εμείς πρω­το­στα­τού­με και μέσα από την Επι­τρο­πή Αγώνα για τη δη­μιουρ­γία του Μη­τρο­πο­λι­τι­κού Πάρ­κου και στη­ρί­ζου­με κάθε προ­σπά­θεια, ώστε το πρώην αε­ρο­δρό­μιο του Ελ­λη­νι­κού να γίνει Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Πάρκο υψη­λού πρα­σί­νου και ο χώρος του Γκολφ να απο­τε­λέ­σει μέρος της ίδιας φυ­σι­κής ενό­τη­τας.
Για μας το πα­ρα­λια­κό μέ­τω­πο του δήμου και ο ορει­νός όγκος του Υμητ­τού πρέ­πει να είναι οι φυ­σι­κοί έξο­δοι της πόλης στο βουνό και στη θά­λασ­σα, με ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση για όλους τους κα­τοί­κους.
ØΝα ελέγ­ξει επί­μο­να και εν­δε­λε­χώς την το­πι­κή εξου­σία, ενώ, αν απο­τε­λέ­σει τη νέα δη­μο­τι­κή αρχή, θα επι­διω­χτεί η διοί­κη­ση με αυ­το­τέ­λεια και αυ­το­νο­μία, με ου­σια­στι­κές αρ­μο­διό­τη­τες και θε­σμο­θε­τη­μέ­νους πό­ρους ικα­νούς να κα­λύ­πτουν τις ανά­γκες των πο­λι­τών.
ØΝα προ­ω­θή­σει την ανά­πτυ­ξη του συ­νό­λου της κοι­νω­νί­ας και όχι των λίγων, με δη­μο­κρα­τι­κό και συμ­με­το­χι­κό προ­γραμ­μα­τι­σμό, με κρι­τή­ριο την κά­λυ­ψη των κοι­νω­νι­κών ανα­γκών, την ανά­πτυ­ξη δομών παι­δεί­ας, υγεί­ας και αθλη­τι­σμού για όλους τους δη­μό­τες, αλλά και την πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή βιω­σι­μό­τη­τα, τη στή­ρι­ξη της πο­λι­τι­στι­κής δη­μιουρ­γί­ας και την ανά­δει­ξη της πο­λι­τι­στι­κής ταυ­τό­τη­τας της πόλης.
Η ανα­γκαία ρι­ζο­σπα­στι­κή ανα­τρο­πή στο δήμο μας δεν μπο­ρεί να γίνει χωρίς κό­πους, αγώ­νες, μάχες και ρή­ξεις.Ούτε με ανά­θε­ση σε κά­ποιες δήθεν φω­τι­σμέ­νες ηγε­σί­ες και ανε­ξάρ­τη­τες προ­σω­πι­κό­τη­τες ή τε­χνο­κρά­τες ει­δι­κούς. Δεν θα απο­τε­λέ­σου­με μια ευ­και­ρια­κή συ­νά­θροι­ση που μετά τις εκλο­γές θα ατο­νή­σει. Αντί­θε­τα επι­διώ­κου­με με την προ­σπά­θεια, την ανι­διο­τε­λή προ­σφο­ρά, την αλ­λη­λεγ­γύη και τον αγώνα όλων των δη­μο­τών να προ­ω­θη­θούν οι ανα­γκαί­ες λύ­σεις στα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα του δήμου.
Κα­λού­με λοι­πόν όλου­ςτους αρι­στε­ρούς και προ­ο­δευ­τι­κούς συ­μπο­λί­τες μας, πα­λιούς και νέους συμ­μά­χουςκαι όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους, τους άνερ­γους, τους μι­κρο­με­σαί­ους επαγ­γελ­μα­τί­ες, τη νε­ο­λαία και όσους χτυ­πιού­νται από την κα­πι­τα­λι­στι­κή κρίση, οδη­γού­με­νοι όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο στην ανέ­χεια, τη φτώ­χεια και την εξα­θλί­ω­ση, να συ­μπα­ρα­τα­χθού­με αγω­νι­στι­κά για τη ρι­ζο­σπα­στι­κή ανα­τρο­πή  και στο Δήμο της Γλυ­φά­δας.
Η αγω­νι­στι­κή αυτή συ­μπα­ρά­τα­ξη θα απο­τε­λέ­σει τον κα­τα­λύ­τη για την εδραί­ω­ση της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς και την ανα­τρο­πή. Η Αρι­στε­ρά μπο­ρεί να κάνει τη δια­φο­ρά!
- See more at: http://rproject.gr/article/anatropi-sti-glyfada#sthash.CIRe2WfS.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου