Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Tο ρέ­μα της Πι­κρο­δάφ­νης α­ντι­στέ­κε­ται

γράφει ο Πάνος Τότσικας *
 
Γύ­ρω στο 2000, ο τό­τε δή­μαρ­χος Ηλιού­πο­λης Θοδ. Γεωργάκης, προώ­θη­σε με βά­ση μια με­λέ­τη της ΕΥ­ΔΑΠ που εί­χε ε­γκρι­θεί και α­πό την τό­τε Νο­μαρ­χία Αθή­νας, την κα­τα­σκευή ε­νός α­γω­γού α­πό μπε­τόν και ε­πέν­δυ­ση πέ­τρας, σε α­νοι­χτό τμή­μα μή­κους 600μ. πε­ρί­που μέ­τρων, στο ρέ­μα της Πι­κρο­δάφ­νης, στην Ηλιού­πο­λη.

Το «έρ­γο» αυ­τό, σύμ­φω­να με το Εργα­στή­ριο Εγγειο­βελ­τι­κών Έργων και Δια­χεί­ρι­σης Υδα­τι­κών Πό­ρων του Ε­ΜΠ, εί­χε ε­κτι­μη­θεί ως «μη φι­λι­κό προς το πε­ρι­βάλ­λον», ε­νώ «τα υ­δρο­λο­γι­κά/υ­δραυ­λι­κά στοι­χεία έ­χουν υ­πε­ρε­κτι­μη­θεί […] με α­ντί­στοι­χη οι­κο­νο­μι­κή ε­πι­βά­ρυν­ση».

Οι α­ντι­δρά­σεις των κα­τοί­κων της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής, ό­λων των δη­μο­τι­κών πα­ρα­τά­ξεων της Ηλιού­πο­λης (ε­κτός αυ­τής του τό­τε Δη­μάρ­χου) και οι προ­σφυ­γές στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τείας, ο­δή­γη­σαν στη δια­κο­πή και στη συ­νέ­χεια στην α­κύ­ρω­ση αυ­τών των «έρ­γων».
 
Από τό­τε, τέ­θη­κε το ζή­τη­μα της α­πο­κα­τά­στα­σης της κοί­της και των πρα­νών του ρέ­μα­τος της Πι­κρο­δάφ­νης στο μή­κος που εί­χαν κα­κο­ποιη­θεί βά­ναυ­σα. Τη θέ­ση αυ­τή υιο­θέ­τη­σε και ο ση­με­ρι­νός δή­μαρ­χος Ηλιού­πο­λης κ. Βα­λα­σό­που­λος, δια­κη­ρύσ­σο­ντας στο προ­ε­κλο­γι­κό του πρό­γραμ­μα του 2010: «ά­με­ση α­πο­κα­τά­στα­ση της κοί­της του ρέ­μα­τος και α­νά­πλα­ση ή­πιας μορ­φής ώ­στε να α­πο­κα­τα­στα­θεί το οι­κο­σύ­στη­μα».

Ωστό­σο, ο δή­μαρ­χος Ηλιού­πο­λης «ξε­χνώ­ντας» το τι έ­λε­γε πριν λί­γα χρό­νια, προ­χώ­ρη­σε στη σύ­ντα­ξη νέ­ας με­λέ­της για το υ­πό­λοι­πο τμή­μα του ρέ­μα­τος της Πι­κρο­δάφ­νης στην Ηλιού­πο­λη, που δεν εί­χε προ­λά­βει να κα­τα­στρέ­ψει ο προ­η­γού­με­νος ο­μο­γά­λα­κτος δή­μαρ­χος, και χω­ρίς κα­μία ε­νη­μέ­ρω­ση, συ­ζή­τη­ση και α­πό­φα­ση του δη­μο­τι­κού συμ­βου­λίου Ηλιού­πο­λης και της το­πι­κής κοι­νω­νίας, ε­ξα­σφά­λι­σε την «έ­γκρι­ση πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ό­ρων» α­πό την Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση Αττι­κής. Κι ό­λα αυ­τά, χω­ρίς να υ­πάρ­χει μια ε­γκε­κρι­μέ­νη ο­ριο­θέ­τη­ση για το σύ­νο­λο του ρέ­μα­τος, μέ­χρι την εκ­βο­λή του στη θά­λασ­σα ό­πως προ­βλέ­πει ο ι­σχύον νό­μος.

Πα­ράλ­λη­λα, ο ση­με­ρι­νός δή­μαρ­χος Ηλιού­πο­λης προ­χω­ρά στην κα­τα­σκευή δύο α­γω­γών ομ­βρίων υ­δά­των που ξε­κι­νούν α­πό διά­φο­ρες πε­ριο­χές της Ηλιού­πο­λης και κα­τα­λή­γουν στο ρέ­μα της Πι­κρο­δάφ­νης, στη συμ­βο­λή του με τη Λεω­φό­ρο Βου­λιαγ­μέ­νης. Το έρ­γο αυ­τό, του ο­ποίου η νο­μι­μό­τη­τα δεν εί­ναι δε­δο­μέ­νη, θα κα­τα­στρέ­ψει κα­τά την δια­δρο­μή του δε­κά­δες δέ­ντρα, κυ­ρίως πεύ­κα, για τα ο­ποία έ­χει δο­θεί ά­δεια α­πό το Δα­σαρ­χείο και ε­πί­κει­ται κο­πή τους.

Βρι­σκό­μα­στε σ’ αυ­τό α­κρι­βώς το ση­μείο: Αφε­νός, κά­τοι­κοι της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής, συ­γκρό­τη­σαν το «Δί­κτυο Πο­λι­τών για τη διά­σω­ση του ρέ­μα­τος της Πι­κρο­δάφ­νης» και προ­σέ­φυ­γαν στις 17.11 στο Συμ­βού­λιο Επι­κρα­τείας κα­τά της α­πό­φα­σης της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Αττι­κής. Αφε­τέ­ρου, κά­τοι­κοι της πε­ριο­χής της Ηλιού­πο­λης ό­που θα πε­ρά­σουν οι νέ­οι α­γω­γοί ομ­βρίων, που θα κα­τα­λή­ξουν στο ρέ­μα της Πι­κρο­δάφ­νης, α­ντι­δρούν στην κο­πή των δέ­ντρων και ζη­τά­νε την τρο­πο­ποίη­ση της με­λέ­της.

Το ζή­τη­μα που τί­θε­ται, ξα­νά, εί­ναι: θα ε­πι­τρέ­ψου­με να ο­λο­κλη­ρω­θεί η κα­τα­στρο­φή του ρέ­μα­τος;
 
* Αρχιτέκτων - πολεοδόμος,
μέλος της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο

Πηγή: www.epohi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου