Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Το έγκλημα του Λάτση έχει νεκρούς !

του Θοδωρή Πατσατζή

Ο Μπάμπης Δευτεραίος, ένας από τους τραυματίες της έκρηξης στα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Αττικόν» υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του. (σημ.: ήδη και τρίτος εργαζόμενος νεκρός από την έκρηξη στα ΕΛΠΕ).

Ενώ σε μη αναστρέψιμη κατάσταση βρίσκεται και δεύτερος από τους τραυματίες που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσιου νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Δευτεραίος ήταν 41 χρονών και πατέρας δύο παιδιών.

Συ­νο­λι­κά οι τραυ­μα­τί­ες από το ατύ­χη­μα ήταν 6. Μόνο που το «ατύ­χη­μα» ήταν ένα έγκλη­μα. Οι ενοι­κια­ζό­με­νοι ερ­γα­ζό­με­νοι που προ­σλαμ­βά­νουν οι ερ­γο­λά­βοι, δου­λεύ­ουν χωρίς να εφαρ­μό­ζε­ται κα­νέ­να σχε­δόν μέτρο ασφα­λεί­ας, σε 12ω­ρες και 16ω­ρες βάρ­διες και με ελά­χι­στα δια­λείμ­μα­τα. Η ερ­γα­τι­κή τάξη θρη­νεί σή­με­ρα ακόμη ένα νεκρό που έγινε θυσία στο βωμό του κέρ­δους των αφε­ντι­κών.


Οι ερ­γο­λά­βοι δεν μπή­καν τυ­χαία στα ΕΛΠΕ. Ήταν απο­τέ­λε­σμα των πε­ρι­κο­πών στις θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, όπως και των πε­ρι­κο­πών στα έξοδα, για να τη­ρού­νται πλή­ρως τα μέτρα ασφα­λεί­ας. Στο συ­γκε­κρι­μέ­νο ατύ­χη­μα παρά την πυρ­κα­γιά που προ­κλή­θη­κε από την έκρη­ξη δεν χτύ­πη­σε ο συ­να­γερ­μός πυρ­κα­γιάς και δεν υπήρ­χε σχέ­διο ασφα­λούς εξό­δου των ερ­γα­ζο­μέ­νων σε πε­ρί­πτω­ση πυρ­κα­γιάς. Ενώ κατά τη διάρ­κεια της φω­τιάς, οι ερ­γα­ζό­με­νοι στοι­βά­χτη­καν σαν ζώα σε έναν από τους χώ­ρους στάθ­μευ­σης των εγκα­τα­στά­σε­ων, χωρίς να τους επι­τρέ­πε­ται να με­τα­κι­νη­θούν. Όταν κα­τά­φε­ραν και άνοι­ξαν μία από τις εξό­δους, προ­κει­μέ­νου να δια­φύ­γουν, το προ­σω­πι­κό φύ­λα­ξης των εγκα­τα­στά­σε­ων τους κυ­νή­γη­σε για να τους πάρει τις κάρ­τες ει­σό­δου.

Κι όλα τα πα­ρα­πά­νω ενώ μι­λά­με για ένα χρυ­σο­φό­ρο όμιλο πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο μετά την συγ­χώ­νευ­ση με την Πε­τρό­λα του Λάτση. Ο Όμι­λος κα­τέ­χει ηγε­τι­κή θέση στην εγ­χώ­ρια εμπο­ρία, μέσω των θυ­γα­τρι­κών του ΕΚΟ και ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΑ ΚΑΥ­ΣΙ­ΜΑ (πρώην BP Hellas). Οι δυο εται­ρεί­ες δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην εγ­χώ­ρια λια­νι­κή εμπο­ρία μέσω δι­κτύ­ου πε­ρί­που 1.700 πρα­τη­ρί­ων, καθώς και στις πω­λή­σεις υγρα­ε­ρί­ου, βιο­μη­χα­νι­κών, αε­ρο­πο­ρι­κών, ναυ­τι­λια­κών καυ­σί­μων και λι­πα­ντι­κών.

Επι­πλέ­ον, δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στις αγο­ρές της Νο­τιο­α­να­το­λι­κής Ευ­ρώ­πης. Δια­θέ­τει το μο­να­δι­κό δι­υ­λι­στή­ριο της Π.Γ.Δ.Μ. στα Σκό­πια και μέσω ενός δι­κτύ­ου 287 πρα­τη­ρί­ων συ­νο­λι­κά, κα­τέ­χει ση­μα­ντι­κή θέση στην εμπο­ρία καυ­σί­μων σε Κύπρο, Βουλ­γα­ρία, Σερ­βία και Μαυ­ρο­βού­νιο.

Ο Όμι­λος κα­τέ­χει δι­καιώ­μα­τα έρευ­νας υδρο­γο­ναν­θρά­κων στην Ελ­λά­δα και το Μαυ­ρο­βού­νιο, ενώ οι τρέ­χου­σες δρα­στη­ριό­τη­τές του επι­κε­ντρώ­νο­νται σε έρευ­νες στις πε­ριο­χές West Obayed και Mesaha της Αι­γύ­πτου (συμ­με­το­χή 30% ανά πε­ριο­χή). Συμ­με­τέ­χει ως δια­χει­ρι­στής σε διε­θνή κοι­νο­πρα­ξία πε­τρε­λαϊ­κών εται­ρειών (συμ­με­το­χή 33%) η οποία έχει επι­λε­γεί από το ΥΠΕΚΑ (από την προη­γού­με­νη κυ­βέρ­νη­ση) ως ο πρώ­τος προ­τι­μη­τέ­ος προ­σφέ­ρων για την από­κτη­ση δι­καιω­μά­των έρευ­νας και πα­ρα­γω­γής στο Δυ­τι­κό Πα­τραϊ­κό κόλπο, ενώ στις 14 Μαΐου 2014 υπε­γρά­φη η σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης με το Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο. Ήδη έχουν ξε­κι­νή­σει οι αρ­χι­κές γε­ω­λο­γι­κές με­λέ­τες στην πε­ριο­χή.

Ο Όμι­λος δια­θέ­τει το μο­να­δι­κό κα­θε­το­ποι­η­μέ­νο συ­γκρό­τη­μα πα­ρα­γω­γής πε­τρο­χη­μι­κών στην Ελ­λά­δα. Το με­ρί­διο της εγ­χώ­ριας αγο­ράς υπερ­βαί­νει το 50% ενώ οι εξα­γω­γές, κυ­ρί­ως στην Τουρ­κία, την Ιτα­λία και την Ιβη­ρι­κή χερ­σό­νη­σο, αντι­προ­σω­πεύ­ουν πο­σο­στό πε­ρί­που 50%-60% των πω­λή­σε­ων.

Δρα­στη­ριο­ποιεί­ται επί­σης στους το­μείς ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και φυ­σι­κού αε­ρί­ου. Μέσω της ELPEDISON, κοι­νο­πρα­ξία με την ιτα­λι­κή EDISON, ήδη λει­τουρ­γεί δύο μο­νά­δες συν­δυα­σμέ­νου κύ­κλου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και τη Θίσβη Βοιω­τί­ας. Επι­πλέ­ον, τα ΕΛΠΕ δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον κλάδο των ανα­νε­ώ­σι­μων πηγών ενέρ­γειας.

Ο Όμι­λος συμ­με­τέ­χει κατά 35% στη Δη­μό­σια Επι­χεί­ρη­ση Αε­ρί­ου Α.Ε. (ΔΕΠΑ) που απο­τε­λεί τον κύριο ει­σα­γω­γέα και πά­ρο­χο φυ­σι­κού αε­ρί­ου στην Ελ­λά­δα.

Αυτός λοι­πόν ο χρυ­σο­φό­ρος όμι­λος μεί­ω­σε τις δα­πά­νες για μέτρα ασφα­λεί­ας τα προη­γού­με­να χρό­νια, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι οι κα­πι­τα­λι­στές δεν είναι μόνο αρ­πα­κτι­κά της αγο­ράς. Είναι αρ­πα­κτι­κά ζωών των ερ­γα­τών που με τον ιδρώ­τα τους, τους χα­ρί­ζουν αυτά τα τε­ρά­στια κέρδη. Η τι­μω­ρία σε αυ­τούς τους εγκλη­μα­τί­ες είναι μία. Είναι η επα­να­κρα­τι­κο­ποί­η­ση των ΕΛΠΕ χωρίς καμιά απο­ζη­μί­ω­ση στους Λά­τση­δες και στους υπό­λοι­πους με­τό­χους.

Πηγή: rednotebook.gr

1 σχόλιο: