Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΝ έχει καταβάλει για 4 έτη ΦΠΑ 219.960,51 ο Δήμος Νέας Σμύρνης από την είσπραξη Αθλητικών Δραστηριοτήτων

του Δημήτρη Πανταζή *

Ακούμε καθημερινά ότι όποιος δεν πληρώνει το ΦΠΑ, το οποίο πληρώνει ο καταναλωτής, ζημιώνει το Κράτος καθώς πάει στα κρατικά έσοδα, άρα όποιος δεν το αποδίδει, κλέβει το κράτος και κατά συνέπεια τους πολίτες που είναι συνεπείς.

Τι θα συνέβαινε σε μια ιδιωτική επιχείρηση οποιασδήποτε εταιρικής μορφής αν για 4 συναπτά έτη δεν είχε καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που εισέπραττε από τους πελάτες της,
ιδίως όταν αυτός ο μη καταβληθείσας Φ.Π.Α. έφτανε το ποσό των 219.960,51 Ευρώ;

Από ότι φαίνεται ίσως τελικά να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για την περίπτωση του Δήμου Νέας Σμύρνης...

Σύμφωνα με την έκθεση των Ορκωτών Λογιστών για το Οικονομικό Έτος 2015 που δόθηκε στις Δημοτικές Παρατάξεις για ενημέρωση του θέματος ''Έκθεση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Οικονομικού Έτους 2015'' για μελέτη προς συζήτηση και ψήφιση στην συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Οκτωβρίου υπάρχει αναφορά στην σελίδα 14 της έκθεσης διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Σμύρνης προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015 (διαχείριση περιόδου 1/1/2015 - 31/12/2015) στην κατηγορία Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού όπου συναντάμε ένα ποσό ύψους 219.960,51 με περιγραφή ΦΠΑ για καταβολή από αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου...

Το ιλιγγιώδες αυτό ποσό προέρχεται (όπως θα διαβάσετε παρακάτω στις αναγραφόμενες σελίδες της έκθεσης των ορκωτών λογιστών) από την ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Π.Α. συνολικά για τις Αθλητικές Δραστηριότητες των ετών 2012, 2013, 2014 και 2015, ημερολογιακά ΟΛΑ επί εποχής Δημαρχίας Σταύρου Τζουλάκη !!!

Ο πρόλογος προκύπτει από την έκθεση των Ορκωτών Λογιστών όπως αναγράφονται στις σελίδες που αναφέρουμε.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δεν θεωρούνται υποκείμενοι μεταξύ άλλων οι Δήμοι για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους ως δημόσια εξουσία, ακόμη και αν εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή εισφορές. Εντούτοις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως υποκείμενοι στο φόρο κατά το μέτρο που η μη υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου η αληθής έννοια της παραγράφου 2 είναι ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτή εξαιρούνται μόνο για τις πράξεις που ενεργούν ως δημόσια εξουσία.

Σελ 10. Με την ΠΟΛ. 1021/6.2.2013, έχει διευκρινιστεί ότι ακόμη και πράξεις δημόσιας εξουσίας, δηλαδή πράξεις που ενεργούν οι ανωτέρω φορείς στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ στην περίπτωση που πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να ασκηθούν από ιδιωτικούς φορείς. Σκοπός των ανωτέρω είναι η αποτροπή στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού διαμέσου της θέσης των ιδιωτικών φορέων σε ανταγωνιστικά μειονεκτικότερη θέση. Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) ο υποκείμενος στο ΦΠΑ δικαιούται να εκπέσει το φόρο των εισροών του κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο.

Σελ 10. Από τις διατάξεις του άρθρου 22 Ν.2859/2000 του κώδικα ΦΠΑ όπως ερμηνεύτηκαν με την ΠΟΛ. 1021/2013 προκύπτει ότι για τις υπηρεσίες γυμναστηρίων που παρέχονται από το Δήμο από 1/1/2012 εφαρμόζονται κανονικά οι διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ σύμφωνα με τις οποίες οι παραπάνω υπηρεσίες υπόκεινται στο ΦΠΑ.

Σελ 50. Μέχρι την ημερομηνία χορηγήσεως της παρούσας έκθεσης (ΣΗΜ. η έκθεση έχει ημερομηνία Οκτώβριος 2016) δεν είχε αποδοθεί ο οφειλόμενος ΦΠΑ οφειλόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο που αφορά στα έσοδα των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου των χρήσεων 2012, 2013, 2014, 2015 και ανέρχεται στο ποσό των 219.960,51 ευρώ χωρίς τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Το ποσό αυτό εμφανίζεται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Παθητικού "Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα" το ποσό αυτό έπρεπε να εμφανίζεται στο λογαριασμό 54.00 "Φόρος Προστιθέμενης Αξίας" ο οποίος προβλέπεται από τον "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων" Π.Δ. 315/1999.

Σελ 11. Με τον οφειλόμενο ΦΠΑ επιβαρύνθηκαν τα έξοδα χρήσης 2012 με ποσό 56.871,87, της χρήσης 2013 με ποσό 58.203,80, της χρήσης 2014 με ποσό 55.908,40 και της χρήσης 2015 με ποσό 48.976,44 επειδή δεν είχε επιρριφθεί στους καταναλωτές.

Σελ 11.
Σημειώνουμε επίσης ότι ο Δήμος δικαιούται να εκπέσει το φόρο των εισροών του κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 30 πρα. 1 του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000).

Επίλογος εκδότη:
 


Ο ΦΠΑ ως γνωστόν βαρύνει τον τελικό καταναλωτή ως ποσοστό επί της τελικής τιμής του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Τα κράτη, οι περιφέρειες, οι νομοί, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί οργανισμοί δημοσίου δικαίου δεν θεωρούνται ως υποκείμενοι στον φόρο για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, εκτός αν η μη υπαγωγή τους στον φόρο θα οδηγούσε σε σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Πέραν όμως της προαναφερθείσας περίπτωσης, οι οργανισμοί αυτοί θεωρούνται υποκείμενοι στον φόρο κανονικά όταν πραγματοποιούν ορισμένες εμπορικές πράξεις.

Για να πούμε λοιπόν με πιο απλά λόγια εφόσον ο Φ.Π.Α. δεν προέρχεται από άσκηση δημόσιας εξουσίας υπάρχει υποχρέωση της καταβολής του ΦΠΑ εφόσον δημιουργείται ανταγωνισμός στον ιδιώτη με την ίδια παροχή. Τα συμπεράσματα δικά σας.

* εκδότη & δημοτικού συμβούλου Ν. Σμύρνης
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου