Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Μέχρι Πέμπτη 23 Μαρτίου οι αιτήσεις για πρόσληψη 4 ατόμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο του Δήμου Καλλιθέας

Τέσσερα άτομα θα προσληφθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καλλιθέας μέσω της ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Οι προσλήψεις αφορούν 2 θέσεις κοινωνικών λειτουργών ΠΕ/ΤΕ, 1 φαρμακοποιού ΠΕ και 1 βοηθητικού προσωπικού ΥΕ και η διάρκεια είναι ενός έτους.


Διαβάστε την ανακοίνωση:
 
Η ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καλλιθέας» το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5001284 και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις:
Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ή ΥΕ), οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Δεν δίνονται τηλεφωνικώς διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των αιτήσεων. Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση & τα παραρτήματα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του φορέα www.dynamizois.gr/news/. Ο υποψήφιος μπορεί να αναζητήσει ολόκληρη την ανακοίνωση και στο δημοτικό κατάστημα Καλλιθέας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση ΣΟΧ. και να την υποβάλλουν από τις 10/03/2017 έως και τις 23/03/2017 , ώρες 10:00 με 14:00, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 21, ΑΘΗΝΑ απευθύνοντας την στην ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου