Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Η πρόταση της Δημοτικής Κίνησης "Ανω-Κάτω στο Καλαμάκι" για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στον Άλιμο

Ο Άλιμος *

Έκταση: περίπου 7,5 τ.χλμ.
Πληθυσμός: 41.720 μόνιμοι κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ)
Μέση ηλικία: λίγο παραπάνω από τα 41 έτη
Το 80% των κατοίκων έχουν ανωτάτη εκπαίδευση

Σημαντικά πλεονεκτήματα: η μικρή ηλικία και η υψηλή μόρφωση των πολιτών δημιουργούν ικανοποιητικές προϋποθέσεις για τη στήριξη και την επιτυχία ενός προωθημένου προγράμματος χωριστής Διαλογής Υλικών στην Πηγή (ΔσΠ).

* Όλα τα στοιχεία που ακολουθούν είναι από το προσχέδιο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) της Ομάδας του ΕΜΠ που εκπόνησε τη μελέτη για λογαριασμό του Δήμου.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

Παράγονται ανά κάτοικο: 1,17 κ./ημέρα
Ποσοστό ανάκτησης υλικών (ανακύκλωση): 4,44 %

Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
Σύμμεικτα ΑΣΑ (πράσινος κάδος): 16.329 τόνοι
Υπόλειμμα ΚΔΑΥ: 687 τόνοι
Καθαρά Ανακυκλώσιμα προς ΚΔΑΥ (μπλε κάδος): 786 τόνοι
ΑΗΗΕ - Φορητές ηλεκτρικές στήλες: 3,37 τόνοι
ΣΥΝΟΛΟ: 17.805 τόνοι

Σύμμεικτα ΑΣΑ (περιλαμβάνονται ογκώδη-πράσινα & υπόλειμμα ΚΔΑΥ) προς ΧΥΤΑ Φυλής: 17.016 τόνοι

Για τον Δήμο Αλίμου, φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι ο Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Δήμου Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις εργασίες της μεταφόρτωσης μέχρι και την τελική διάθεση των απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ).

Η αποκομιδή των ΑΣΑ - απορριμμάτων πραγματοποιείται με τρεις (3) τρόπους:
• Με απευθείας δρομολόγιο του απορριμματοφόρου στον ΧΥΤΑ Φυλής. 
• Με απευθείας δρομολόγιο του απορριμματοφόρου στον Σταθμό Μεταφόρτωσης (Σχιστό). 
• Με μεταφόρτωση των απορριμμάτων σε νταλίκες του Δήμου αλλά και του ΕΔΣΝΑ και μεταφορά στον ΧΥΤΑ Φυλής.
Η απόσταση του Δήμου από τον ΧΥΤΑ είναι 42 χιλιόμετρα, πολύ μεγάλη (με όριο οικονομικής βιωσιμότητας στα 25 χιλιόμετρα) και για αυτό είναι αναγκαία η μεταφόρτωση των ΑΣΑ.

Τα ανακυκλώσιμα ΑΣΑ μεταφέρονται καθημερινά μετά τη συλλογή τους στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ασπροπύργου. Μετά την καταστροφή του ΚΔΑΥ Ασπροπύργου τα ανακυκλώσιμα μεταφέρονται στα άλλα ΚΔΑΥ.

ΚΔΑΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΙούνιος 2015: το ΚΔΑΥ Ασπροπύργου καίγεται

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ

α. Μπλε κάδοι - Ανακύκλωση συσκευασιών (ΕΕΑΑ ΑΕ)
Ο Δήμος Αλίμου έχει σύμβαση με την ΕΕΑΑ για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας: χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο.


β. Χωριστή συλλογή γυαλιού (ΕΕΑΑ ΑΕ)
Σήμερα με 35 κάδους τύπου “καμπάνας”, κυρίως κοντά σε χώρους εστίασης.

γ. Χωριστή συλλογή χαρτιού από τον Αύγουστο του 2015 σε πρόγραμμα του ΕΔΣΝΑ.
Σήμερα 50 κίτρινοι κάδοι και αναμένονται άλλοι 30 κάδοι.
[Σημείωση ΑΝΩ-ΚΑΤΩ: Δεν γνωρίζουμε πού έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι αυτοί]


δ. Ανακύκλωση ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών (Φωτοκύκλωση ΑΕ) και χωριστή συλλογή ογκωδών Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

ε. Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών (ΑΦΗΣ ΑΕ)


ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΤΟ 2014

Στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης εργάζονται σήμερα 63 μόνιμοι υπάλληλοι.
Συνολικές Δαπάνες: 3.434.800 €
ΧΥΤΑ: 742.000 (22% του κόστους)

Από το έτος 2011 έως το 2014 αποτυπώνεται μικρή μείωση των δαπανών ενώ σημαντική μείωση έγινε το 2015 λόγω της μείωσης της τιμής του απορρίμματος ανά τόνο. Από πλευράς κατανομής, οι δαπάνες καθαριότητας αφορούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τις αμοιβές του απασχολούμενου προσωπικού, ενώ σημαντικά είναι και τα έξοδα για καύσιμα, συντήρηση ή αγορά οχημάτων, καθώς και για εισφορά στον ΕΔΣΝΑ.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγ. 1 Ν. 4042/ 2012 - ΦΕΚ 24 Α' (εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ), πρέπει έως τα τέλη του 2015 να ξεκινήσει η χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί και ακολούθως έως το 2020 να έχει επιτευχθεί η ανακύκλωση των υλικών αυτών κατ’ ελάχιστο στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Η δραστική μείωση των προς ταφή ΑΣΑ με σκοπό την άρση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ΧΥΤΑ και η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας για την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων (ΕΕ).

Ιεράρχηση των μεθόδων
διαχείρισης ΑΣΑ
με στόχο τα καλύτερα
περιβαλλοντικά αποτελέσματα


ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΤΣΔ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η διαχείριση των ΑΣΑ που παράγονται στον Δήμο θα επιτευχθεί μέσω του ΤΣΔ το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το περιφερειακό και το εθνικό σχέδιο διαχείρισης, επειδή ένα μέρος από τα απόβλητα ή τα προϊόντα επεξεργασίας τους θα οδηγείται στις περιφερειακές υποδομές.

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΤΣΔ)

1. Ορίζει ένα κεντρικό Πράσινο Σημείο συλλογής (ΚΑΕΔΙΣΠ) χωριστής συλλογής στο Ελληνικό, όπου οι πολίτες:
• θα παραδίδουν χωριστά τα διάφορα ΑΣΑ προς ανακύκλωση με δικό τους μεταφορικό μέσο 
• θα μπορούν να παραδίδουν και χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση (π.χ. έπιπλα, παιχνίδια)
2. Ορίζει και δημιουργεί τουλάχιστον επτά (7) περιφερειακά πράσινα σημεία συλλογής:
• Δύο (2) μικρά πράσινα σημεία συλλογής - Κέντρα Ανακύκλωσης και Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), 150 τ.μ. έκαστο, σε κεντρικά σημεία του Δήμου. 
• Πέντε (5) μικρά περιφερειακά σημεία συλλογής των 25 τ.μ. σε διάφορες γειτονιές και κεντρικά. Σ' αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται και τυποποιημένα κέντρα ανακύκλωσης.
Χωριστή συλλογή χαρτιού
• Επέκταση του δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού που εφαρμόζει ο ΕΔΣΝΑ .
• Προτεραιότητα στα σχολεία, δημοτικά κτήρια (διοίκησης, υπηρεσιών κ.ά.)

Χωριστή συλλογή γυάλινων συσκευασιών
• Προτεραιότητα: η προώθηση της επιστροφής της γυάλινης συσκευασίας σε καταστήματα πώλησης (σουπερμάρκετ, κάβες, κ.λπ.).
• Ενίσχυση του προγράμματος χωριστής συλλογής με τους κώδωνες γυαλιού και σε χώρους όπου συγκεντρώνονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Σε Β' Φάση, υπό προϋποθέσεις, η οργάνωση συστήματος συλλογής πόρτα-πόρτα.

Χωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων
• Βελτίωση, μετά από ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας και με χρέωση πάνω από συγκεκριμένο όγκο.
• Κίνητρα για μεταφορά των ογκωδών από τους πολίτες στο κεντρικό διαδημοτικό πράσινο σημείο στο Ελληνικό.

Χωριστή συλλογή βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων)
• Εγκατάσταση ειδικών κάδων σε διάφορα σημεία της πόλης.

Χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

• Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων) σε κεντρικούς κάδους σε πυκνό δίκτυο κοντά στα νοικοκυριά /κατοικίες.

• Προμήθεια και διανομή δωρεάν κάδων.

• Μεταφορά των συλλεγόμενων βιοαποβλήτων στο ΕΜΑΚ (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης - Κομποστοποίησης σύμμεικτων απορριμμάτων) Φυλής.

• Έκπτωση επί των δημοτικών τελών για τους δημότες που διαθέτουν και λειτουργούν κάδους οικιακής κομποστοποίησης.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

Σχεδιασμός της κάρτας δημοτών για να λειτουργεί ως ανταποδοτική και να χρησιμοποιείται κυρίως στα πράσινα σημεία:

• Ο Δήμος εκδίδει μία ατομική κάρτα για κάθε δημότη.

• Οι δημότες συλλέγουν και μεταφέρουν ανακυκλώσιμα και λοιπά υλικά στο πράσινο σημείο, τα οποία ζυγίζονται και καταχωρούνται σε βασικές κατηγορίες (π.χ. ογκώδη, ανακυκλώσιμα, υλικά επαναχρησιμοποίησης, κ.λπ.).

• Για κάθε υλικό που ζυγίζεται, συγκεντρώνονται πόντοι στην κάρτα.

• Οι δημότες θα χρησιμοποιούν την κάρτα για εκπτώσεις είτε στις υπηρεσίες του Δήμου είτε σε συνεργαζόμενα εμπορικά καταστήματα της περιοχής.

• Σύνδεση κάρτας δημοτών με τα τέλη καθαριότητας με την αντιστοίχιση των κατόχων των δημοτικών καρτών με τους υπόχρεους καταβολής τέλους καθαριότητας (ΔΕΗ).

*** * ***
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ "ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο ΚΑΛΑΜΑΚΙ"

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης δέχεται στη θεωρία τις βασικές αρχές και ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο.

Στην πράξη, όμως, δεν μπορεί να επιτύχει τους προδιαγεγραμμένους στόχους με αποτελεσματικότητα, επειδή είναι πολύπλοκο και δεν επικεντρώνεται στα σημεία που παράγονται τα απόβλητα, δηλαδή στην πηγή - στις οικίες των πολιτών.
• Βάζει λάθος προτεραιότητες 
• Είναι πολυδιασπαστικό 
• Είναι αναποτελεσματικό 
• Δημιουργεί σχέση συναλλαγής με την κάρτα του δημότη (πολίτη), υποβαθμίζοντας την περιβαλλοντική διάσταση του εγχειρήματος και 
• Δημιουργεί μεγάλη σύγχυση στους πολίτες

ΤΟ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
και θεωρεί ότι
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Η δική μας πρόταση έχει διαφορετική φιλοσοφία και βασίζεται στις παρακάτω αρχές:
• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
• ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
• ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
• ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΗ ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ
Σκοπός μας είναι να αξιοποιήσουμε το θεσμικό πλαίσιο για τα ΑΣΑ επιτυγχάνοντας το μέγιστο αποτέλεσμα, ώστε:

α) να μειώσουμε, να επαναχρησιμοποιήσουμε και να ανακυκλώσουμε τα απορρίμματά μας με σκοπό την προστασία του Περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων,

β) να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες σ' αυτήν την προσπάθεια και

γ) να μειώσουμε σημαντικά τα δημοτικά τέλη που είναι τα μεγαλύτερα στα Νότια Προάστια.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

1. Να αυξήσουμε σημαντικά την πρόληψη δημιουργίας ΑΣΑ και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών πριν αυτά καταλήξουν να γίνουν απορρίμματα:

α) Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος μείωσης της συσκευασίας στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων:

• Προτρέποντας τους πολίτες να χρησιμοποιούν πάνινες ή επαναχρησιμοποιούμενες πλαστικές τσάντες, κουτιά κ.λπ. για τη μεταφορά των προϊόντων αγοράς.

• Προτρέποντας τους καταστηματάρχες να ορίσουν σημεία εξοικονόμησης υλικών συσκευασίας, να πάρουν πρωτοβουλίες μείωσης αλλά και αξιοποίησης των υλικών συσκευασίας στα σημεία αυτά καθώς και να προτρέπουν τους πολίτες να συμμετάσχουν στο εγχείρημα. Στα καταστήματα αυτά να υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης και ορθή διαχείρισή τους, ώστε οι πολίτες να μπορούν άμεσα και εύκολα να απαλλαγούν από τις συσκευασίες των προϊόντων που αγοράζουν, προτού τα μεταφέρουν στα σπίτια τους.

Πολύ σημαντικό είναι να ενισχυθεί η πρόληψη μείωσης των συσκευασιών με νομοθετική ρύθμιση για περιορισμό τους.

β) Αξιοποίηση όλων των σχολείων ως πράσινων σημείων του Δήμου για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Τα έσοδα από την εμπορία των υλικών να αποδίδονται στη σχολική κοινότητα.

γ) Επαναχρησιμοποίηση των βιβλίων, λύση που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες. Προϋποθέτει, όμως, διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα βιβλία. Εντούτοις, για ορισμένα βιβλία μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι θέμα απόφασης του Υπουργείου Παιδείας.

2. Εφαρμογή Συστήματος χωριστής Διαλογής Υλικών στην Πηγή (ΔσΠ) για τα τέσσερα ρεύματα υλικών: χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο. Η διαχείριση αυτή προϋποθέτει μια διαφορετική φιλοσοφία οργάνωσης της διαδικασίας διαλογής, συλλογής και μεταφοράς των ΑΣΑ, η οποία θα στηρίζεται στους παρακάτω άξονες:

α) Γρήγορη και ευέλικτη υλικοτεχνική αναπροσαρμογή και οργάνωση του εγχειρήματος με το ελάχιστο κόστος. Συνεπώς για λόγους εξοικονόμησης πόρων σε μια πρώτη φάση αναδιοργάνωσης θα πρέπει να αξιοποιηθεί όσο γίνεται περισσότερο η υπάρχουσα υποδομή:

• Χρήση των ίδιων κάδων (μπλε κάδοι) και τοποθέτηση των υλικών αυτών σε ειδικές σακούλες (ενισχυμένες) διαφορετικού χρώματος για τη διαφοροποίηση των υλικών. Σταδιακά οι μπλε κάδοι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή ενός μόνο υλικού. Επειδή οι μπλε κάδοι είναι πολλοί θα μπορούν να δέχονται το υλικό που συλλέγεται σε μεγαλύτερη ποσότητα και όγκο.

• Η αγορά μικρότερων κάδων διαφορετικού χρώματος ανά ρεύμα και τοποθέτησή τους σε κάθε πολυκατοικία - μονοκατοικία για τη συλλογή των υλικών αυτών ξεχωριστά.

• Εναλλακτικά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και οι δύο μέθοδοι:
Στις πυκνοκατοικημένες περιοχές συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών σε ενισχυμένες σακούλες (διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το υλικό που θα συλλέγεται).
Στις αραιοκατοικημένες περιοχές σε μικρούς κάδους (διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το υλικό που θα συλλέγεται).

β) Την πλήρη, συνεπή και συνεχή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την αναγκαιότητα της διαλογής των ανακυκλώσιμων ΑΣΑ στην πηγή (στα σπίτια) και την ενεργή συμμετοχή στην επιτυχία του εγχειρήματος αυτού.

• Σε αυτήν την προσπάθεια ενημέρωσης, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα και τα οικονομικά οφέλη (π.χ. μείωση των δημοτικών τελών, δωρεάν διανομή ανακυκλωμένων υλικών, κ.λπ.).

• Για την επιτυχία των στόχων είναι απαραίτητη η οργάνωση μιας μεγάλης εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών, προτρέποντάς τους να συμμετέχουν σε αυτό το σημαντικό εγχείρημα.

• Την εκστρατεία αυτή καλό είναι να την πραγματοποιήσει η Υπηρεσία Καθαριότητας και ειδικότερα το προσωπικό των απορριμματοφόρων, ώστε να αναπτυχθεί μια άμεση σχέση μεταξύ των πολιτών και των συντελεστών καθαριότητας στην κοινή προσπάθεια.

• Το μήνυμα να είναι: Προστατεύουμε το περιβάλλον, εξοικονομούμε πόρους, έχουμε καθαρότερη πόλη και μειώνουμε συγχρόνως τα δημοτικά τέλη


γ) Την επανοργάνωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας ώστε να μπορέσει να στηρίξει αυτόν τον νέο στόχο.

• Αναδιοργάνωση όλων των δομών της υπηρεσίας αυτής, εκπαίδευση και προτροπή του προσωπικού της, ώστε να ανταποκριθεί στους νέους στόχους και να τους υπηρετήσει με συνέπεια.

• Επανεξέταση των μεθόδων και δρομολογίων συλλογής και μεταφοράς των ΑΣΑ σε μια καινούργια βάση, με άμεση ανταπόκρισή τους στο σύστημα χωριστής Διαλογής Υλικών στην Πηγή (ΔσΠ).

• Από τη μια θα έχουμε σημαντική μείωση των δρομολογίων προς και από την ΟΕΔΑ Φυλής και από την άλλη σημαντική αύξηση των δρομολογίων εντός του Δήμου για την ανάκτηση των ανακυκλούμενων υλικών.

• Άμεση εξεύρεση στον Δήμο κατάλληλου χώρου προσωρινής αποθήκευσης (5-10 περίπου στρεμμάτων) των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται ή αξιοποίηση των πράσινων σημείων της Περιφέρειας.

• Μελέτη και πλήρη αποτύπωση όλων των οικονομικών δεδομένων του εγχειρήματος με σκοπό την οικονομία σε όλα τα επίπεδα.

• Άμεση διερεύνηση και αποτύπωση της αγοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση προώθησή τους και ο ελάχιστος χρόνος αποθήκευσής τους (μέγιστο 15 μέρες).

δ) Την προώθηση της κομποστοποίησης των οργανικών ΑΣΑ

• με την προμήθεια και την τοποθέτηση ειδικών κάδων για τον σκοπό αυτό,

• αρχικά στις οικίες (μονοκατοικίες) με αυλή και στη συνέχεια σε όλον τον Δήμο.

Η επιτυχία της ανακύκλωσης των υλικών με διαλογή στην πηγή δημιουργεί πολύ καλές συνθήκες για την ανάπτυξη της κομποστοποίησης.


Πιστεύουμε

ότι η πρότασή μας για τη διαχείριση των ΑΣΑ εγγυάται την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ανακύκλωση υλικών, επειδή γίνεται εκεί που δημιουργούνται τα ΑΣΑ, εξοικονομεί σημαντικούς πόρους και συγχρόνως οι πολίτες ευαισθητοποιούνται και έρχονται άμεσα σ’ επαφή με τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο την ανακύκλωση και μέσω αυτής την προστασία του Περιβάλλοντος.

Με άλλα λόγια η προσπάθεια αυτή ανατροφοδοτείται από τα αποτελέσματά της και δημιουργεί πιο ευαισθητοποιημένους πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ...


...Ή ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΚΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ


ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΣΠΙΤΙ


ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΗΗΕ: Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
ΑΣΑ: Αστικά Στερεά Απόβλητα 
ΔσΠ: Διαλογής Υλικών στην Πηγή 
ΕΔΣΝΑ: Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Δήμου Αττικής 
ΕΕΑΑ: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
ΕΣΔΑ: Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων 
ΚΑΕΔΙΣΠ: Κέντρο Ανακύκλωσης και Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή 
ΚΔΑΥ: Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
ΟΕΔΑ: Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης Απορριμμάτων 
ΠΕΣΔΑ: Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων 
ΤΣΔ(Α): Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης (Απορριμμάτων) 
ΧΥΤΑ: Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου