Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης ~ Τι παρέλαβε και τι παρέδωσε η παράταξη Κορτζίδη

Αδιαμφισβήτητη η σπουδαία βελτίωση όλων των οικονομικών δεικτών και η άσκηση υπεύθυνης διαχειριστικής πολιτικής.


γράφει ο Άγγελος Παπασπύρου *


Η οικονομική κατάσταση του Δήμου, τόσο στο τέλος του 2013 όσο και σήμερα που παρέδωσε η παράταξη Κορτζίδη, δεν έχει καμία σχέση με αυτή που παρέλαβε την 1/1/2011.

Ούτε βέβαια μπορεί να συγκριθεί με την κατάσταση που επικρατούσε μετά το 2003.
 
Ο ισολογισμός της 31/12/2013 και οι οικονομικές καταστάσεις μέχρι και το τέλος του 2014 βρίσκονται σε απόλυτη χρηματοοικονομική ισορροπία όπως θα αναλύσω παρακάτω.

Και πρέπει να τονίσω ότι στο τέλος του2014 θα είναι ακόμα καλύτερη χάρις στις μακροπρόθεσμες βελτιώσεις και επιτεύξεις της δημοτικής αρχής την τελευταία 4ετία.

Οι υποχρεώσεις

Το 2011 η παράταξη Κορτζίδη παρέλαβε συνολικό χρέος 12,7 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2013 το χρέος περιορίσθηκε σε 7,4 εκατ. δηλαδή μειώθηκε περισσότερο από 40%, ενώ στο τέλος του 2014 η μείωση θα ξεπεράσει το 55%, εφόσον βέβαια η νέα διοίκηση δεν συσσωρεύσει νέα χρέη.

Και τούτο γιατί ο Δήμος μετά από επίμονες προσπάθειες πέτυχε έκτακτη επιχορήγηση με σκοπό την αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους του Δανείου που έλαβε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Πρέπει να σημειώσω ότι μόνο 6 δήμοι πέτυχαν την ευνοϊκή αυτή ειδική επιχορήγηση.
 
Βασικό στοιχείο ορθής διαχειριστικής πολιτικής αποτελεί η μείωση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων οι οποίες ασκούν καθημερινή πίεση στο Δήμο. Οι υποχρεώσεις αυτές ανέρχονταν το 2011 σε 7,6 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2013 ήταν μόλις 2,8 εκατ. μειώθηκαν δηλαδή κατά 63%.

Αυτό αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ανακούφιση για την καθημερινή λειτουργία του Δήμου και πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένα:

 1. Με μετατροπή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες. Αυτό έγινε με τη λήψη του μακροπρόθεσμου δανείου με το οποίο εξοφλήθηκαν άμεσες και αφόρητα πιεστικές υποχρεώσεις που παραλάβαμε. Στη πορεία εξασφαλίσαμε την έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση του δανείου.
 2. Με εξόφληση από τις τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις, καθώς και από έσοδα ιδίων εκμεταλλεύσεων του Δήμου.
Στο σημείο αυτό να επισημάνω την αρνητική και παρελκυστική στάση της τότε αντιπολίτευσης στη λήψη του Δανείου με επιχειρήματα φθηνού λαϊκισμού. Και ακόμα να θυμίσω ένα προεκλογικό έντυπο της σημερινής διοίκησης του δήμου καταφανούς παραποίησης ,ανακρίβειας και απίστευτου λαϊκισμού, με ύποπτα "αφελή" επιχειρήματα, όπου έχουν μπερδέψει την εξεύρεση ελλείμματος με το ύψος των υποχρεώσεων, και τούτο για να μην παραδεχθούν την αδιαμφισβήτητη μείωση του χρέους που πέτυχε η διοίκηση Κορτζίδη. Θα αρκούσε μια απλή ανάγνωση της έκθεσης των Ορκωτών Λογιστών.

Η μακροχρόνια ισορροπία

Το πάγιο ενεργητικό (επενδύσεις, νέα έργα) αυξήθηκε στην 3ετία κατά 3,2 εκατ. και ανέρχεται (σε τιμές κτήσεως) σε 96 εκατ. Εάν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις , η λογιστική αξία των παγίων στοιχείων φθάνει τα 68,5 εκατ. Ενώ τα ίδια κεφάλαια ξεπερνούν τα 73,7 εκατ. Έτσι εξασφαλίζεται η μακροχρόνια ισορροπία στον ισολογισμό του 2013 και δεν θα αλλάξει το 2014.

Η βραχυχρόνια ισορροπία

Με τη μείωση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά 63%, όπως ανέλυσα παραπάνω, και την αύξηση των απαιτήσεων από 2,9 εκατ. σε 4 εκατ. το2013, βελτιώθηκε σημαντικά η κυκλοφοριακή ρευστότητα. Ο σχετικός δείκτης από αρνητικός 0,38 διαμορφώθηκε σε 1,6 δηλ. τετραπλασιάσθηκε.

Έσοδα-Έξοδα

Τα ετήσια συνολικά έσοδα μειώθηκαν δραστικά στην 3ετία και από 26 εκατ. το 2010, περιορίσθηκαν σε 20,7 εκατ. το 2013. Η μείωση αυτή οφείλεται, σχεδόν αποκλειστικά, στη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων που συνεχίζεται και στερεί από την Τ.Α. βασικούς λειτουργικούς πόρους. Αλλά πρέπει να προστεθεί ακόμη ότι τα έσοδα των 20,7 εκατ. δεν είναι και εισπράξεις δηλ. δεν είναι συγχρόνως και ταμιακές ροές. Και τούτο γιατί ένα μέρος βεβαιώνεται ως έσοδο, αλλά δεν εισπράττεται λόγω αδυναμίας των οφειλετών να πληρώσουν.

Τα ετήσια συνολικά έξοδα από 27,5 εκατ. μειώθηκαν κατά 23% και περιορίσθηκαν στα 20,9 εκατ. Ο περιορισμός των εξόδων οφείλεται στη μείωση όλων σχεδόν των δαπανών και έγινε με την άσκηση περιοριστικής πολιτικής για την ελάττωση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. Και η αντιπολίτευση (σημερινή διοίκηση) αδιάντροπα μιλούσε για σπατάλες και υπερβολικές δαπάνες.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο περιορισμός των δαπανών έγινε χωρίς να περιορισθούν οι δράσεις και τα προγράμματα του Δήμου. Αντίθετα λειτούργησαν νέα προγράμματα και δημιουργήθηκαν πρωτοποριακές κοινωνικές δομές αλληλεγγύης που έγιναν γνωστές σε όλη την Αυτοδιοίκηση.

Αξίζει να σημειώσω ότι στα έξοδα του 2013 έχει περιληφθεί πρόβλεψη ύψους 1.370.000 ευρώ για ενδεχόμενες υποχρεώσεις προς το λεγόμενο ‘’Πράσινο Ταμείο’’από βεβαιωμένα πρόστιμα της Πολεοδομίας των ετών 2011-2013. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι τα έσοδα από την Πολεοδομία της Αργυρούπολης , είναι ελάχιστα ή και ανύπαρκτα αφού το μεγαλύτερο μέρος δεν περιέρχεται στο Δήμο, αλλά οφείλεται στο ειδικό αυτό ταμείο και στους άλλους δήμους που εξυπηρετεί η Πολεοδομία. Το τονίζω αυτό γιατί η τότε αντιπολίτευση θριαμβολογούσε για την εφαρμογή του Καλλικρατικού νόμου και θεωρούσε ευεργετική για το Δήμο την ενσωμάτωση των υπηρεσιών της Πολεοδομίας η οποία θα έφερνε πολλά έσοδα.

Τα αποτελέσματα

Όπως φαίνεται από απλή ανάγνωση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013, ο Δήμος λειτούργησε ως εξισωτική μονάδα γιατί προ αποσβέσεων, ουσιαστικά δεν αφήνει πλεόνασμα ούτε και έλλειμμα. Στην πραγματικότητα το ουσιαστικό αποτέλεσμα της διαχείρισης είναι πλεόνασμα 533.873 ευρώ. Και τούτο γιατί, όπως σημειώνουν και οι ορκωτοί λογιστές, στα έσοδα δεν έχουν περιληφθεί τα έσοδα από έκτακτες επιχορηγήσεις για εξόφληση οφειλομένων ύψους 1.677.835 ευρώ, όπως γίνεται με όλες τις επιχορηγήσεις . Το ποσόν αυτό μετά από γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, απόλυτα λανθασμένη σύμφωνα με βασικές λογιστικές αρχές, μεταφέρθηκε απ’ ευθείας στην Καθαρή Περιουσία του Δήμου. Οι περισσότεροι Δήμοι μετέφεραν τα σχετικά ποσά στα έσοδα, όπως έπρεπε, αφού αγνόησαν τη σύσταση του Υπουργείου.

Εάν και ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης περιλάμβανε στα έσοδα το παραπάνω ποσόν τότε θα εμφανίζονταν στα αποτελέσματα το πλεόνασμα το οποίο ούτως ή άλλως υπάρχει ενσωματωμένο στα Ίδια Κεφάλαια.

Ανακεφαλαιώνοντας πρέπει να τονίσουμε επιγραμματικά ότι με τη διαχειριστική πολιτική που ακολούθησε η παράταξη Κορτζίδη:

 • Μειώθηκαν οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου από 12,7 εκατ. σε 7.4 και το 2014 η μείωση είναι μεγαλύτερη.
 • Μειώθηκαν δραστικά οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από 7,6 εκατ. σε 2,8 δηλ. κατά 63% με στοχευμένο διαχειριστικό πρόγραμμα.
 • Βελτιώθηκε αισθητά ο Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης του Δήμου.
 • Αποκαταστάθηκε ο Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας και δημιουργήθηκε βραχυχρόνια ισορροπία στον ισολογισμό.
 • Τα αποτέλεσματα του 2013 κρίνονται θετικά και σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης των ορκωτών Λογιστών.
 • Όλα αυτά επετεύχθησαν μέσα σε μία οικονομική κρίση χωρίς προηγούμενο στην οποία τα έσοδα της αυτοδιοίκησης μειώθηκαν δραματικά. Διεκδικήσαμε επιχορηγήσεις με όλους τους Δήμους, αλλά πρώτος ο Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης τον Αύγουστο του 2011 οργάνωσε την πρώτη διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εσωτερικών, για να ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι και να απειλήσουν το κλείσιμο των Δημαρχείων της χώρας. Μπροστά στην επικείμενη κατάρρευση της αυτοδιοίκησης , η κεντρική διοίκηση αναγκάστηκε να καταβάλει τμηματικά έκτακτες επιχορηγήσεις για πληρωμή μέρος των συσσωρευμένων υποχρεώσεων των Δήμων, ενώ παράλληλα μείωνε τις τακτικές επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα. Η σημερινή διοίκηση ισχυρίζεται στα έντυπά της ότι δεν υπήρξαν μεγάλα χρέη και μάλιστα ότι το απόδειξε. Μάλλον με στοιχεία που επινόησε , γιατί είναι άγνωστης προέλευσης. Το υψηλό χρέος ήταν μία ανελέητη πραγματικότητα και η μείωσή του είναι απόλυτα καταφανής και δεν χρειάζονται μαθητευόμενοι και μη μάγοι για να το πιστοποιήσουν. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να αντιληφθεί η σημερινή διοίκηση είναι ότι εξοφλήσαμε το μεγαλύτερο μέρος του παλιού χρέους, αλλά δεν δημιουργήσαμε νέα χρέη δηλ. νέα δυσβάστακτα βάρη, όπως έγινε με πολλούς Δήμους.
Και όλα αυτά γιατί:

 • Δεν δαπανήσαμε σε εντυπωσιακές δήθεν επενδύσεις.
 • Δεν ξοδέψαμε σε έργα βιτρίνας με σκοπό εκλογικές ωφέλειες.
 • Επενδύσαμε σε κοινωνικό έργο με μείωση ή κατάργηση όλων των οικονομικών επιβαρύνσεων των δημοτών και με τη δημιουργία δομών κοινωνικής αλληλεγγύης.
Παραδίδουμε λοιπόν ένα Δήμο:

 • Απαλλαγμένο από χρέη και δανειακή πίεση.
 • Ένα οργανισμό καθαρό, νοικοκυρεμένο και με απόλυτη διαφάνεια στη λειτουργία του.
 • Ένα Δήμο τον οποίο διαχειρίσθηκε ένας Δήμαρχος που όλοι του αναγνωρίζουν αδιαμφισβήτητη ακεραιότητα, απαράμιλλο ήθος και υψηλό αίσθημα ευθύνης.
Δεν δεχόμαστε μαθήματα διαχείρισης, όπως επιχειρήθηκε, από τον πρώην Δήμαρχο κ. Τσαρπαλή ο οποίος:

 • παρέλαβε έλλειμμα 1,6 εκατ. και παρέδωσε 4,6
 • παρέλαβε υποχρεώσεις 7,6 και παρέδωσε 11,6 (αύξηση 53%)
 • παρέλαβε δάνεια 2,5 εκατ. και παρέδωσε 4,8 (αύξηση 92%)
 • παρέλαβε προσωπικό 187 άτομα και παρέδωσε 235. Και αυτά όλα χωρίς να υπολογίζονται τα νομικά πρόσωπα τα οποία ενσωματώθηκαν στο Δήμο επί δημαρχίας Κορτζίδη.
Όσοι λοιπόν επιδόθηκαν σε χυδαίους λαϊκισμούς, ταχυδακτυλουργίες στοιχείων και ανακρίβειες, θα υποστούν τις συνέπειες της ανεύθυνης πολιτικής που ακολούθησαν. Όσο αυστηροί είμαστε στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος τόσο αυστηροί θα είμαστε στην άσκηση κριτικής στη διαχείριση της νέας διοίκησης. Προσωπικά θα είμαι εδώ κάθε φορά για την ανάλυση και την διερεύνηση όλων των οικονομικών καταστάσεων και των μεγεθών του Δήμου.

 
Από την εισήγηση στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στη συζήτηση για τις οικονομικές καταστάσεις του 2013

* πρώην προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού-Αργυρούπολης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου